پتروشیمی تبریز

22/ 3/ 96 : دوشنبه

طراحی، تولید پکیج کامل سیستم اطفا حریق Bladder Tank, Deluge Skid, Foam Sprinkler, Fusible Plug

طراحی، تولید پکیج کامل سیستم اطفا حریق
 

Bladder Tank, Deluge Skid, Foam Sprinkler, Fusible Plug