مجموعه استانداردهای اروپا برای لباس های حفاظتی

24/ 3/ 96 : چهارشنبه

مجموعه استانداردهای EN اروپا برای لباسهای حفاظتی


خطرات مکانیکی:

 

 • استاندارد :EN 340 لباسهای حفاظتی- الزامات عمومی 

 

 • استاندارد :EN 381-11 لباسهای حفاظتی برای کاربران اره های برقی 

 

 • استاندارد :EN ISO 20471 مشخصات و ویژگی های لباسهای حفاظتی با قابلیت دید بالا 

 

 • استاندارد :EN 510 مشخصات لباسهای حفاظتی برای مصرف در جاهایی که احتمال گیر کردن در بخشهای متحرک وجود دارد .

 

 • استاندارد :EN 1150 لباسهای حفاظتی با قابلیت دید برای مصارف غیر حرفه ای 

 

 • استاندارد :EN ISO 13998 پیش بندها، شلوارها و جلیقه های مقاوم به برش 

 

 • استاندارد :EN 14877 لباسهای حفاظتی قابل استفاده در عملیات شن پاشی

 

 

شرایط آب و هوایی/ رطوبت و سرما:

 

 • استاندارد :EN 342 لباسهای محافظ در برابر سرما 

 

 • استاندارد :EN 343 لباس محافظ در برابر باران 

 

 

خطرات بیولوژیکی و شیمیایی:

 

 • استاندارد :EN 14605 لباس محافظ در برابر مایعات شیمیایی Type 3 , 4

 

 • استاندارد :EN 943-1  لباسهای محافظ در برابر مایعات شیمیایی Type 1,2

 

 • استاندارد :EN 943-2 لباسهای محافظ در برابر مایعات شیمیایی برای تیم های اورژانس(Type 1) 

 

 • استاندارد :BS 8428 لباسهای حفاظتی در برابر مایعات شیمیایی برای تیم های اورژانس(Type3)

 

 • استاندارد :BS 8467 لباسهای محافظ در برابر مواد شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای - طبقه بندی، الزامات کاربردی و روش های تست 

 

 • استاندارد :EN 13034 لباسهای محافظ در برابر مواد شیمیایی مایع بصورت پاششهای کم(Type 6) 

 

 • استاندارد :EN 13982 لباسهای محافظ در برابر ذرات جامد- بخش اول: الزمات کاربردی برای لباسهای محافظ شیمیایی که حفاظت کامل بدن را در برابر ذرات جامد هوابرد فراهم مینماید.(Type 5) 

 

 • استاندارد :EN 14126 لباسهای حفاظتی- الزامات کاربردی و روش های تست برای لباسهای محافظ در برابر عوامل عفونی 

 

 

خطرات الکتریکی/حرارت و شعله 

 

 • استاندارد :EN 469 لباسهای حفاظتی برای آتش نشانان- الزامات کاربردی 

 

 • استاندارد :EN ISO 11611 لباسهای حفاظتی برای استفاده در جوشکاری 

 

 • استاندارد :EN 11612 لباسهای محافظ در برابر حرارت و شعله 

 

 • استاندارد :EN 1149 لباسهای حفاظتی- مشخصات الکترواستاتیک 

 

 • استااندارد :EN 1486 لباسهای حفاظتی برای آتش نشانان - روش های تست و الزامات برای لباسهای انعکاسی 

 

 • استاندارد :EN 13911 لباسهای حفاظتی برای آتش نشانان- الزامات و روشهای تست برای هودهای آتش نشانی برای آتش نشانان

 

 • استاندارد :EN 50286 لباسهای حفاظتی عایق برق برای تاسیسات ولتاژ پایین 

 

 • استاندارد :EN 60895 لباسهای عایق برق برای کار در ولتاژهای بالای 800kv a.c

 

 

آلودگی های رادیو اکتیویته:

 

استاندارد :EN 1073-1لباسهای حفاظتی در برابر ذرات آلوده ی رادیواکتیو/ لباسهای دارای تهویه 

 

استاندارد :EN 1073-2 لباسهای حفاظتی در برابر ذرات آلوده ی رادیواکتیو/ لباسهای فاقد تهویه