شرکت پتروشیمی شازند

30/ 11/ 96 : دوشنبه

تجهیزات سیستم اطفای حریق فوم اتوماتیک

Foam chamber,rim seal foam pourer,foam header,Foam-water sprinkler,hose box