شرکت پارس خودرو

30/ 11/ 96 : دوشنبه

Foam proportioner bladder tank

ساخت و نصب تیوب بلدر تانک و راه اندازی سیستم