شرکت سایپا

30/ 11/ 96 : دوشنبه

Foam Proportioner bladder tank

ساخت و نصب تیوب بلدر تانک و راه اندازی سیستم