شرکت پتروشیمی ایلام

30/ 11/ 96 : دوشنبه

safety shower & eye wash

دوش و چشم شوی ایمنی مناسب برای استفاده در مناطق سردسیر