شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

30/ 11/ 96 : دوشنبه

water spray nozzle

اسپری نازل پاشش آب جهت خنک سازی مخازن