شرکت سرمایه گزاری مس سرچشمه

5/ 12/ 96 : شنبه

Foam proportioner Bladder Tank

ساخت،نصب و راه اندازی بلدر تانک فوم آتش نشانی