شرکت پتروشیمی زاگرس

30/ 11/ 96 : دوشنبه

Fire Hydrant,fire monitor

شیر ایستاده آتش نشانی(هایدرانت) به همراه مانیتور آتش نشانی