شرکت صفا فولاد

5/ 12/ 96 : شنبه

تجهیزات آتش نشانی - سیستم اطفای حریق اتوماتیک

فولاد سپید دشت: Deluge Valve , Sprinkler 

صفا فولاد اصفهان: Fire Water hydrant

فولاد یزد: Fire water hydrant, Fire nozzle , Fire Box

فولاد مبارکه اصفهان: Fire water hydrant, spray nozzle